Strona główna » Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka

Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka

Jeśli Twoje dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności, możesz ubiegać się o wydanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Dzięki temu będziesz mógł korzystać z usług naszej poradni za darmo. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się więcej. kontaktu).

Czym jest wczesne wspomaganie rozwoju dziecka?

Wczesne wspomaganie rozwoju to wielospecjalistyczna, kompleksowa i ciągła pomoc dzieciom z różnymi niepełnosprawnościami w wieku od 0 do rozpoczęcia nauki w klasie pierwszej szkoły podstawowej w celu stymulowania ich rozwoju.

Zajęcia w ramach WWRD mogą obejmować m.in. usprawnianie słuchu, wzroku, stymulację wielozmysłową, usprawnianie ruchowe, rozwój mowy lub innych sposobów komunikowania się, umiejętność samoobsługi i funkcjonowania społecznego w grupie.

Każdemu dziecku przysługuje indywidualny program wczesnego wspomagania opracowany przez zespół specjalistów. Szczególną uwagę zwraca się, aby był on zgodny z możliwościami i potrzebami dziecka. Program ten jest wspólnie z rodzicami realizowany i oceniany w trakcie prowadzonej terapii. W razie potrzeby specjaliści zmieniają go w taki sposób, aby był on jak najlepiej dostosowany do aktualnego poziomu rozwoju dziecka. Rodzice otrzymują porady, wsparcie oraz instruktaż w zakresie właściwego postępowania z dzieckiem.

* Skierowanie dziecka na zajęcia wczesnego wspomagania wydaje organ prowadzący placówkę na podstawie wniosku rodziców i opinii wydanej przez instytucję stwierdzającą konieczność prowadzenia takich zajęć.

Zespół specjalistów na podstawie wyników badań diagnostycznych oraz posiadanej dokumentacji wydaje opinię o potrzebie (lub nie) WWR i zalecenia do pracy terapeutycznej z dzieckiem i rodzicami. Dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności lub o potrzebie kształcenia specjalnego mogą uzyskać opinię o potrzebie WWR na podstawie posiadanego już orzeczenia.

 • zwiększenie szans rozwojowych dzieci z deficytami rozwoju
 • wzrost kompetencji intelektualnych, społecznych i emocjonalnych dzieci
 • wzrost zaangażowania rodziców w edukację wspierającą dziecko
 • wspieranie rodziców w realizacji działań edukacyjno-wychowawczych
 • rozwój motoryczny, stymulacja polisensoryczna, rozwój mowy i języka, orientacja i poruszanie się w przestrzeni, usprawnianie widzenia i słuchu, umiejętność samoobsługi i funkcjonowania w środowisku,
 • pomoc w stosunku do rodziców: wsparcie w procesie pełnej akceptacji niepełnosprawnego dziecka, rozpoznawanie jego zachowań i ich odpowiedniej interpretacji oraz prawidłowej reakcji na nie, instruktaż i poradnictwo w zakresie działań rewalidacyjnych, informowanie o potrzebie wyposażenia dziecka w niezbędny sprzęt, pomoce i inne przedmioty.
 • Zajęcia wczesnego wspomagania prowadzą specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności dziecka (psycholog, logopeda, rehabilitant, pedagog, surdopedagog, oligofrenopedagog, inni), którzy tworzą zespół wczesnego wspomagania. Pracę zespołu koordynuje dyrektor placówki.
 • wczesne wspomaganie rozwoju organizuje się od momentu wykrycia niepełnosprawności do podjęcia przez dziecko nauki w szkole,
 • dziecko, które ma opinię o potrzebie wczesnego wspomagania, w chwili pójścia do przedszkola, może otrzymać z poradni psychologiczno-pedagogicznej orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
 • dziecko, które ma orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego organizowanego w przedszkolu powinno również otrzymać opinie o potrzebie wczesnego wspomagania.
 • niepełnosprawność intelektualna;
 • sprzężona niepełnosprawność;
 • opóźnienie rozwoju psychoruchowego;
 • zaburzenia słuchu;
 • zaburzenia wzroku;
 • zaburzenia rozwoju mowy;
 • zaburzenia emocjonalne;
 • autyzm wczesnodziecięcy;
 • mózgowe porażenie dziecięce;
 • zespół ADHD.
 1. Dziecko może być objęte zajęciami wczesnego wspomagania rozwoju, jeśli posiada opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, wydaną przez zespół opiniujący z niepublicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej lub zespół orzekający z publicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej.
 2. Do naszej poradni można zgłosić się z opinią o potrzebie WWR z innej placówki.
 3. Możliwe jest także staranie się o taką opinię w naszej Poradni.
 4. Konieczne jest dostarczenie do naszej poradni przez rodziców lub prawnych opiekunów następujących dokumentów:
 • zaświadczenie lekarskie na specjalnym druku (można znaleźć w dziale "Pliki do pobrania")
 • opinię przedszkola, jeżeli dziecko uczęszcza
 • wniosek rodziców o wydanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju (można znaleźć wdziale "Pliki do pobrania")
*Wybrane przepisy prawa dotyczące Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka.
kadraPonaj naszą kadrę. W Centrum Progres zajęcia prowadzą dyplomowani, doświadczeni specjaliści.
więcej
mediaMultimedia

Zbiór udostępnionych w witrynie, podzielonych na kategorie filmów - w jednym miejscu.

więcej ...
ofertaNasz oferta

Oferujemy szeroki wachlarz pomocy terapeutycznej osobom dorosłym, młodzieży i dzieciom.

więcej ...
galeriaGaleria

Zobacz wnętrze naszej poradni, jak wyglądają zajęcia oraz uzyskane certyfikaty

więcej ...